سرما ی عشــــــــــــــــق

کلبـــــــــه تنهـــــــــــــــــایی!!!

(درانتهای نگاهت کلبه ای برای خویش خواهم ساخت تا مبادا در لحظات تنهایی ات با خود بگویی از دل برود هر آنکه از دیده برفت.)(هر گونه کپی برداری فقط با ذکر منبع مجاز می باشد.)

سرما ی عشــــــــــــــــق


سـرد اسـت و مـن تـنهایـم “

چـه جمـلـه ای !

پــــُر از کـلیـشه

پـــُـر از تـهـوع                                                              

جـای ِ گـرمی نـشستـه ای و می خـوانـی :” ســرد اسـت “

یـخ نمـی کنـی حـس نـمی کنـی کـه مـن بـرای ِ نـوشتـن ِ

 همیـن دو کلمـه چـه سرمایـی را گـذرانـدم...


[ یک شنبه 1 بهمن 1390برچسب:, ] [ 20:26 ] [ ایــزدمهــــــــــــــــر ]

[ ]